حوض خانه کاشی

حوض خانه فضای نشینمن تابستانی است سقف بلند اتاق و حوض آب در آن موجب تلطیف هوا می شود حوضخانه در معماری سنتی ایران با اشاره به طبقات هشت گانه بهشت به شکل هشت ضلعی ساخته می شد.

 

نمونه های بیشتر